Salgs- og leveringsbetingelser for Sækko Presenning ApS

1.1 Nedenstående bestemmelser gælder for salg og levering af produkter, materialer og serviceydelser, for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt.

2.0 Priser
2.1 Den aftalte pris gælder for produkter, materialer og serviceydelser, således som det fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og meddelte specifikationer. Ændringer, der efter tilbuddets/ordrebekræftelsens afgivelse ønskes udført af køber, betales af denne efter regning. Alle priser er eksklusiv moms.

3.0 Betaling
3.1 Såfremt andet ikke er aftalt, erlægges betaling kontant ved levering. Såfremt køber ønsker levering udsat af sælger uvedkommende årsager, forfalder hele købesummen til betaling på det først aftalte leveringstidspunkt.
3.2. Ved overskridelse af betalingstidspunktet svarer køber en rente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne og indtil betaling sker tillige med gebyr for hver skriftlig påmindelse om betaling. Gebyret andrager for hver påmindelse kr. 100,00. Eventuelle rabataftaler bortfalder, når rettidig betaling udebliver.

4.0 Kreditkøb
4.1 Ved kreditkøb skal udbetalingen være sælger i hænde senest 5 arbejdsdage før det aftalte leveringstidspunkt. Indtræder det aftalte leveringstidspunkt, uden at udbetalingen er erlagt, udskydes leveringen, indtil udbetaling er modtaget.

5.0 Ejendomsforbehold
5.1 Det leverede forbliver sælgers ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud og uden fradrag af nogen art.
5.2 Har sælger ejendomsforbehold i det leverede, påhviler det køber at forsikre dette til fuld- og nyværdi mod enhver skade fra tidspunktet for risikoens overgang og indtil den aftalte købesum er erlagt.

6.0 Leveringstid
6.1 Den aftalte leveringstid regnes fra det tidspunkt, hvor sælger har modtaget købers accept, eller såfremt montage skal finde sted, fra det tidspunkt, køber stiller det materiel, hvorpå montering skal finde sted, til rådighed for monteringen. 6.2 Den aftalte leveringstid forudsætter, at køber ikke efter ordrebekræftelsen fremsætter ønske om ændringer.

7.0 Force majeure
7.1 Det forudsættes, at leveringen ikke umuliggøres eller forsinkes som følge af force majeure, herunder strejke, lockout, brandskade, mangel på transport-midler, mangler eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller enhver form for omstændighed, som sælger ikke er herre over og som var sælger ubekendt på tidspunktet for ordrebekræftelsen.

8.0 Ansvar for mangler
8.1 Mangler ved nye produkter eller materialer, hvorom der reklameres inden for 12 måneder fra levering har fundet sted, og som skyldes fejl i konstruktion, materialer eller fremstilling, afhjælpes uden beregning. For serviceydelser og reservedele er reklamationsfristen begrænset til 3 måneder fra leveringsdatoen. Ønskes reparationen udført udenfor normal arbejdstid, herunder på sønog helligdage, betaler køber ekstra omkostninger forbundet hermed.
8.2 Reparation kan ske på sælgers servicecentre. Reparation af produkterne kan herudover ske på et hvilket som helst autoriseret værksted udenfor Danmark indenfor reklamations-perioden jf. pkt. 8.1. Ønskes reparation foretaget på et andet sted end de nævnte, betaler køber de ekstra omkostninger, der forårsages herved. Udgifter til garantireparationer udført på andre værksteder kan kun forventes betalt af sælger, såfremt sælger udtrykkeligt har givet tilsagn herom inden reparationens påbegyndelse.
8.3 Sælger har intet ansvar for mangler udover ovenfor anførte.

9.0 Fordringshavermora
9.1 Undlader køberen efter leveringstiden er indtruffet at afhente eller at afgive ordre til forsendelse er sælger berettiget til at fakturere, samt til at lade varen opbevare og forsikre for købers regning. Hvis køber – trods opfordret hertil – ikke afhenter, er sælger berettiget til at foretage bedst muligt dækningssalg.

10.0 Produktansvar
10.1 Sælgers ansvar for skade, der forvoldes af produkter, materialer eller serviceydelser på fast ejendom eller løsøre, herunder på købers køretøj eller på gods, der transporteres i køretøjet, kan aldrig overstige 1 mio. kr. pr. skade.
10.2 Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger, jf. pkt.10.1 og pkt. 15.1, ikke er ansvarlig for overfor køber.
10.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
10.4 Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af de af sælger leverede produkter, materialer eller serviceydelser.

11.0 Bilvask, tankrensning m.v.
11.1 Ved vask af biler påtager sælger sig ikke ansvar for skade på spejle, antenner, bemalinger m.v.

12.0 Tab af data m.v.
12.1 Sælger er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse af data og databærere, herunder for udgifterne til genskabelse af ødelagte data.

13.0 Skade på indleveret materiel
13.1 Sælger påtager sig ikke ansvar for skade, herunder tyveri, bortkomst m.v., påført købers materiel, medens dette beror i sælgers varetægt. Dette gælder dog ikke, såfremt skade påføres materiellet på grund af ansvarspådragende adfærd fra sælgers side under montering, servicering eller reparation af materiellet.
13.2 Sælgers hæftelse kan dog aldrig overstige 1 mio. kr. pr. skadebegivenhed.
13.3 Køber opfordres til at holde materiellet forsikret for dets fulde værdi imod risici for hvilke sælger ikke er ansvarlig, herunder tyveri, hærværk, brand m.v., jf. pkt. 13.1.

14.0 Reklamationer
14.1 Eventuelle reklamationer over leverede produkter, materialer og serviceydelser, herunder over forsinket eller mangelfuld levering, skal ske skriftligt og inden 8 dage fra leveringsdagen. I forbrugerforhold gælder Købelovens ufravigelige regler.

15.0 Driftstab m.v., grov uagtsomhed
15.1 Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
15.2 Begrænsningerne i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

16.0 Varetægt
16.1 Sælgers varetægt af købers materiel regnes fra tidspunktet for sælgers tilkobling af materiellet på en af sælgers adresser for kørsel til reparation/ service og indtil frakobling, efter arbejdets udførelse, har fundet sted. 16.2 Køretøjer/trailere henstillet på sælgers grund, henstår for ejerens risiko.

17.0 Værneting og lovvalg
17.1 Medmindre andet er aftalt, afgøres enhver tvist, der udspringer af den mellem sælger og køber indgåede aftale, efter dansk ret og ved Retten i Sønderborg eller ved Vestre Landsret. 

×